Personvernerklæring

Personvernerklæring for Otto`s Megling AS.

Ditt personvern er viktig for Otto`s Megling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Otto`s Megling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Behandlingsansvarlig

Otto`s Megling AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger, ref. punkt 3 og 3.1 i bransjenormen.

Daglig leder, Otto S. Grotle i Otto`s Megling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Otto`s Megling AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til kontorleder, Guri Rødal.

 

Vår behandling av personopplysninger

Otto`s Megling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 

Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres

Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger

Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester

Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

 

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Vitec IT Drift AS: Meglersystemet hvor alle dokumenter blir lagret i et Skybasert system.

 

OPPGJØRSPARTNER AS i Haugesund: Som forestår oppgjøret ved salg av eiendommen. Henter dokumentene i det Skybaserte meglersystemet, som ligger under saks nummer.

 

Statens Kartverk i Hønefoss: Som forestår utstedelse av nytt skjøte.

 

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 

Bruk av databehandlere (stryk dersom ikke relevant)

Otto`s Megling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Otto`s Megling AS lagres på servere i Vitec IT Drift AS i Asker.

 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

 

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

 

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til  eller eventuelt per post til Otto`s megling AS, Røysegata 11, 6003 Ålesund. 

 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet ().  

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes; http://ottosmegling.no/Aktuelt.aspx