Budregler

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

 

Fra 1. januar 2014 er det krav om at budrunden skal kunne dokumenteres. For deg som forbruker, betyr dette i korte trekk at alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.

Frem til 1. januar 2014 måtte du som forbruker inngi det første budet skriftlig, gjerne ved å sende inn et ferdig utfylt budskjema til megler, men deretter kunne man forhandle med selger via megler pr. telefon. Etter 1. januar 2014 skal hele budrunden, ikke bare det første budet, kunne dokumenteres skriftlig, og følgelig skal både bud, senere budforhøyelser og endringer foreligge skriftlig.  Av de nye reglene følger det at også eventuelle motbud fra selger, selgers aksept og meglers informasjon om status i budrunden skal foreligge skriftlig.

Formålet med de nye reglene og krav om skriftlighet er å i ettertid kunne dokumentere hva som har foregått i budrunden. Man ønsker ikke å gjøre det vanskeligere for verken kjøper, selger eller megler ved å oppstille krav om skriftlighet – tvert i mot er det et ønske å sikre alle parter en enda bedre kontroll.

De nye budreglene er inntatt i forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3. Særlig viktig for deg som forbruker er bestemmelsen i forskriften § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun kan «…..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles.».

For at megler skal kunne formilde budet til selger, må du som budgiver ha legitimert deg, ha avgitt signatur og inngitt budet skriftlig.

Bud kan inngis ved at man fyller ut budskjema som i dag, eller ved at man sender en sms, telefaks eller en e-post til den ansvarlige megler. Det er også mulig å bruke såkalte budgivningsplattformer eller applikasjoner. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. For det første følger det av eiendomsmeglings-forskriften § 6-3 (3) at et bud ikke kan ha kortere akseptfrist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. For det andre kan megler sette som vilkår at alle bud og budforhøyelser skal være gyldig i f.eks. minimum 30 minutter. 

Mer informasjon om både fremgangsmåten og om rettigheter/plikter ved budrunden finner du i meglers salgsprospekter, eller i brosjyren «Forbrukerinformasjon om budgivning» som du kan finne på www.nef.no under fanen «Forbrukerhjørnet».

Lykke til med budgivningen.   

 

FILER OG DOKUMENTER:

Last ned budskjema, klikk her!

Last ned informasjon om budgivning, klikk her!